Regulamin

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Korzystanie z serwisu – składanie i realizacji zamówień
 4. Opłaty
 5. Zasady korzystania z zakupionych produktów
 6. Wyłączenie odpowiedzialności
 7. Faktury

1. Definicje

1.1. Usługodawcą i Właścicielem serwisu www.supermama.education jest Anna Bartkowska, właścicielka firmy Anna Bartkowska z siedzibą przy ul. Młynarska 6, 83-031 Cieplewo, NIP 5711602121 poczta: biuro@supermama.edu.pl

1.2. Serwis – internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom/Kursantom korzystanie z Materiałów i Materiałów dodatkowych: filmów,video oraz innych materiałów za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Adres internetowy Serwisu to www.supermama.education

1.3. Użytkownik / Kursant – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.

1.4. Materiały – kursy/ lekcje/ zajęcia w formie VOD, czyli nagrania wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu.

1.5. Materiały dodatkowe – pliki, będące dodatkiem do Produktu.

1.6. Usługa / Produkt -usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu w Serwisie przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) Materiałów i Materiałów dodatkowych, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu potwierdzenia opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu za pośrednictwem Serwisu internetowego.

1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

1.9. Opłata – określona należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.

1.10. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym w Serwisie.

1.11. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu https://supermama.education

1.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

1.13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) ze zm.

1.14. Ustawa Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do Materiałów w Serwisie.

2.2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika. 

2.3. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 

2.4. Do korzystania z Serwisu wymagane są urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron www, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail. 

2.5. Do korzystania z Serwisu wymagane jest spełnienie wymagań technicznych:

– komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

– dostęp do poczty elektronicznej;

– łącze z Internetem o przepustowości 3 Mbit/s lub więcej;

– zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek internetowych wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

a) Mozilla Firefox;
b) Opera;
c) Google Chrome;
d) Microsoft Edge;
e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0;

– wyposażenie w ekran o szerokości co najmniej 1366 px;

2.6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość Materiałów video w przypadku niedostosowania wymagań technicznych opisanych w punkcie powyżej.

2.7. Podczas korzystania z Serwisu, w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego działania Serwisu.

2.8. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

2.9. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Właściciel Serwisu ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.

2.10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie https://supermama.education w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i na podstawie podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie serwisu, w Regulaminie. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z serwisu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe właściciela serwisu).

2.11. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.12. supermama.education zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany Użytkownik narusza Prawa Autorskie lub działa na szkodę firmy Anna Bartkowska

3. Korzystanie z serwisu – składanie i realizacja zamówień

3.1. W celu skorzystania z Usługi wymagane jest podanie adresu e-mail i posiadanie konta w Serwisie. Użytkownik może zrezygnować z posiadania konta w Serwisie i zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym momencie.

3.2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci filmów VOD oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, artykuły, instrukcje ćwiczeń, zdjęcia, załączniki i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem szkoleń w formie video.

3.3. Użytkownik może odtwarzać zakupiony Materiał nieograniczoną liczbę razy przez ograniczony czas, podany w Serwisie przy każdym produkcie lub doprecyzowany w opisie Produktu.

3.4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu, w opisie Produktu oraz podczas składania zamówienia. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

3.5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

3.6. Głównym sposobem dostawy Produktu jest możliwość odtwarzania go w serwisie https://supermama.education

3.7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do korzystania z Materiałów i Materiałów dodatkowych. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

3.8. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty.

3.9. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

4. Korzystanie z serwisu – Opłaty

4.1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata.

4.2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

4.3. Ceny wszystkich Usług znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zostały określone przy interesującym Użytkownika Materiale.

4.4. Właściciel Serwisu ma prawo do zmiany cen Materiałów znajdujących się w Serwisie w dowolnym czasie.

4.5. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym w Serwisie przez Usługodawcę.

4.6. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: przelew on-line (Dotpay). W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu Dotpay Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin Dotpay.

4.7. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system Dotpay). W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

5. Zasady korzystania z zakupionych produktów

5.1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

5.2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli oglądać Treści oferowane w serwisie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji.

5.3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania, pobierania, klonowania, udostępniania Produktu a także wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania.

5.4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

5.5. Użytkownik nie ma prawa podawać osobom trzecim loginu i hasła do swojego Konta.

5.6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, Anna Bartkowska może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

5.7. Właściciel Serwisu ma prawo do ograniczenia dostępu bądź całkowitego zablokowania Konta w następujących przypadkach:

 • Użytkownik wykorzystuje serwis do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 • Użytkownik udostępnia login i hasło do swojego konta w serwisie innym użytkownikom lub osobom trzecim;
 • Użytkownik udostępnia login i hasło do swojego konta w serwisie w mediach społecznościowych lub w innej formie przekazu;
 • Użytkownik podejmuje próbę nagrywania i przechowywania treści serwisu na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze, poprzez nagrywanie ekranu monitora.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

6.1. Anna Bartkowska nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

6.2. Anna Bartkowska nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

6.3. Anna Bartkowska zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa, lub inne, niezależne od Anna Bartkowska

7. Reklamacje i zwroty

7.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@supermama.edu.pl

7.2. Anna Bartkowska rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika.

7.3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie Anna Bartkowska lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do Anna Bartkowska z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy https://supermama.education (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu.

7.4. Reklamacja Produktu powinna zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia. 

7.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Anna Bartkowska dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji. 

7.6. Anna Bartkowska deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.8. Z wyłączeniem umów, o których mowa w pkt. 7.7., konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy podanymi na wstępie niniejszego Regulaminu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. Faktury

8.1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.

8.2. Użytkownik otrzymuje faktury w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę”, a następnie uzupełnić niezbędne dane.

8.3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022

9.2. Anna Bartkowska zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

9.3. Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w sposób określony powyżej, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zakupu Produktu.

9.4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięciem Konta Użytkownika.

9.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

9.6. Anna Bartkowska dokłada należytej staranności, by chronić prywatność i dane osobowe Użytkowników oraz podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, oraz usprawniające korzystanie z Serwisu, ale nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania wszystkich zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.

9.7. Wszystkie informacje, które są dostępne na stronie Serwisu, mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Natomiast wszelkie decyzje, które zostały lub zostaną podjęte na podstawie zawartych na stronie informacji, w tym decyzje dotyczące stanu zdrowia osoby odwiedzającej stronę, są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność tej osoby. Właściciel serwisu rekomenduje, aby każda osoba przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, mogącej mieć wpływ na jej stan zdrowia zgłosiła się po poradę do lekarza specjalisty.

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea